Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundas på svensk lag, Bolagets bolagsordning, interna regler och föreskrifter, samt First Norths regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på First North. Bolagets styrelse har för närvarande inte för avsikt att följa Koden förutom i de delar som styrelsen anser vara relevanta för Bolaget och dess aktieägare.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom 6 månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.